Cena právních služeb

Odměna za právní služby se primárně řídí smlouvou (dohodou) s klientem (tzv. smluvní odměna). Smluvní odměna zohledňuje požadavky klienta a zejména jeho osobní potřeby. Není-li odměna takto určena, řídí se ustanoveními vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), v platném znění.

Smluvní odměna

Smluvní odměna se sjednává následujícími způsoby (s ohledem na harmonogram a dostupný rozpočet klienta, nicméně v souhrnu při respektování níže uvedené částky):

  • Úkonová odměna, což je jednorázová paušální odměna za vyřízení (obstarání) věci
  • Paušální měsíční odměna, za kterou jsou klientovi poskytovány právní služby v zásadě pravidelně, kdy klient může dlouhodobě předem plánovat výši výdajů za služby
  • Hodinová odměna, tj. odměna v závislosti na náročnosti a rozsahu poskytované služby, finančních možnostech klienta, požadavcích klienta na vyřízení věci, apod. - 2900,- Kč / hod.
  • Podílová odměna, která je dohodou stanovena podílem podle výsledku věci (obvykle po dokončení fakturace).

Mimosmluvní odměna

Mimosmluvní odměna se řídí ustanoveními vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

Hotové výdaje

Advokát má dále nárok na náhradu hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s poskytnutím služeb, zejména na poplatky, cestovní výdaje, posudky, překlady, fotokopie, záznamy, apod.