Specializace

Advokátní kancelář poskytuje právní služby v oblasti práva soukromého i veřejného, a to zejména v následujících oblastech:

Občanské právo

 • sepis a posouzení smluvní dokumentace
 • závazkové právní vztahy
 • vymáhání pohledávek soudní i mimosoudní, včetne exekučního řízení
 • podání žalob, návrhů, stížností, opravných prostředků soudům, správním orgánům a dalším institucím

Ochrana osobnosti

Problematika nelegálních odposlechů

Počítačová kriminalita

Neoprávněné pořizování, zpracování, zveřejnění a šíření fotografií, zvukových a obrazových záznamů

"Stalking“

 • sepis a právní posouzení dokumentace
 • podání žalob, návrhů, stížností, opravných prostředků soudům, správním orgánům a dalším institucím
 • zastupování v soudním řízení

Nemovitosti a stavební právo

 • sepis a právní posouzení smluvní dokumentace
 • nájemní a podnájemní smlouvy
 • kupní smlouvy, smlouvy o smlouvách budoucích kupních
 • úschovy
 • smlouvy o dílo

Obchodní právo

 • sepis a právní posouzení smluvní dokumentace
 • závazkové právní vztahy
 • insolvenční řízení
 • vymáhání pohledávek soudní i mmosoudní, včetně exekučního řízení
 • podání žalob, návrhů, stížností, opravných prostředků soudům, správním orgánům a dalším institucím

Právo obchodních společností

 • zakládání a prodej obchodních společností
 • změny v obchodních společnostech
 • zastupování v řízení před rejstříkovými soudy
 • právní poradenství obchodním společnostem

Trestní právo

Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství

Trestné činy proti majetku

Trestné činy daňové, poplatkové a devizové

Trestné činy narušující soužití lidí

 • sepis podání
 • zastupování poškozených v trestním řízení
 • obhajoba v trestních věcech

Due diligence - veřejné zakázky v oblasti stavebnictví

 • právní prověrky smluvní dokumentace a jiných právních dokumentů
 • zpracování finální zprávy o právní prověrce

Off shore společnosti

 • zakládání a správa off shore společností
 • off shore transakce včetně souvisejících bankovních operací
 • související smluvní dokumentace